Kaj potrebujem za pridobitev EKO sklad subvencije za kurilnico na lesno biomaso?

Eko sklad je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji.

Za pridobitev subvencij za toplotno črpalko ali peč na lesno biomaso potrebujete:

 • predracun izvajalca za nakup in vgradnjo kurilne naprave (KN), toplotnega zbiralnika (TZ) in pripadajoce inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vkljucevati popis del in opreme, vrsto in tocen tip ter proizvajalca KN in TZ
 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena KN, in fotografija prostora, kamor bo vgrajen TZ z oznaceno lokacijo namestitve KN in
  TZ
 • fotografija vgrajenega TZ, ce je TZ že vgrajen in ni predmet naložbe, in dokumentacija, iz katere bo razviden volumen TZ (npr.
  fotografija napisne etikete, racun za nakup TZ ipd.)
 • fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje nepovratne financne spodbude za zamenjavo
  stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso
 • izjava o skladnosti in merilno porocilo skladno s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo, izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, ce se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012 in na podlagi listine z navedenimi vrednostmi emisij kurilne naprave na lesno biomaso oziroma drugo ustrezno dokumentacijo, oziroma merilno porocilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov skladno s standardom SIST EN 14785 za peletno pec z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ce kurilna naprava še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si
 • drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe ukrepa
 • kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, ali kopija potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, ce je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju v tri- in vecstanovanjski stavbi kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti
 • kopija ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, ce so bili na stavbi izvedeni gradbeno-rekonstrukcijski posegi
 • dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, ce obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije
 • soglasje lastnika ali solastnika nepremicnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in vecstanovanjski stavbi,
  kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, ce vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremicnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in vecstanovanjski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.

Kateri toplotni energent izbrati za svoj dom?

Različni ogrevalni energenti se skozi leta spreminjajo, kot tudi njihova cena. Trenutno so najpogostejši viri ogrevanja na trgu za stanovanjske hiše peleti, polena in toplotne črpalke. Poleg cene ogrevanja je smiselno upoštevati tudi velikost investicije. Najcenejši vir ogrevanja so trenutno peči na pelete, je pa najvišja za njih tudi investicija (okoli 7000 €). V primeru da imate svoj gozd, in možnost izdelave lastnih polen, potem bo najboljša odločitev za vas peč na polena investicija pa je zaradi potrebe po zalogovnikih vode in dodatnega materiala še malce višja (okoli 8000 €). Najbolj stabilna in ugodna je električna energija v kombinaciji s toplotno črpalko. Ta deluje povsem samostojno, problem pa zna nastati v hudi zimi, saj se zna pojaviti potreba po dodatnem viru ogrevanja.

Kako določim toplotno moč, ki je potrebna za ogrevanje naše hiše?

Za približno oceno lahko uporabite naslednjo formulo:

 • 100W/m2 ogrevane površine, če je na hiši navadna fasa, starejša okna, radiatorsko ogrevanje
 • 20W/m2 ogrevane površine, če je hiši slaba fasada, radiatorsko ogrevanje, starejša okna, vetrovno območje
 • 65W/m2 ogrevane površine, če je na hiši novejša demit fasada, novejša okna, radiatorsko ogrevanje
 • 40–60 W/m2 ogrevane površine, če je novogradnja, talno ogrevanje, novejša demit fasada, novejša okna okna

Te smernice so uporabne za približno oceno potrebne toplotne moči, glede na naše mnogoletne izkušnje na tem področju. Za natančno oceno in svetovanje nas kontaktirajte.

Kakšne so prednosti talnega/radiatorskega ogrevanja?

Radiatorsko ogrevanje se je pojavilo že v 30ih letih prejšnjega stoletja, in se je uveljavilo kot zanesljiv način ogrevanja prostorov. Njegove prednosti pred talnim gretjem so: hitro segrevanje prostora, možnost lažje naknadne montaže v starejši objekt, nižji stroški investicije.

Talno ogrevanje začenja postajati v zadnjih letih vedno bolj popularno in ima dosti prednosti pred radiatorji: udobnejši način ogrevanja, več prostega prostora (ni radiatorjev), nižji stroški ogrevanja. Pri talnem ogrevanju se uporablja nizkotemperaturni sistem ogrevanja, tako da tla grejejo brez da bi čutili, da so tla topla. Slabost pri talnem ogrevanju je počasno ogrevanje prostora, kar pa niti ni tako pomembna slabost, saj pri talnih sistemih ogrevamo 24h na dan in se prostori nikoli niti ne ohladijo. Cena investicije pri talnem gretju je večja, a se razlika hitro pokrije zaradi nižjih stroškov obratovanja.